สินค้า สื่อสร้างเสริมพัฒนาการ

Jumbo Beads Puzzle Triangle2 สินค้า สื่อสร้างเสริมพัฒนาการ

Jumbo Beads Puzzle

สื่อการเรียนรู้เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กระตุ้นความคิด และพัฒนาสมอง เสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน การกำหนดโจทย์รูปร่างและการเพิ่มระดับความยากของปัญหาเพื่อให้เสมอเกิดการคิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเด็กปฐมวัย ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จัดระเบียบวิธีการทำงาน พัฒนาให้สมองตื่นตัว

สื่อคณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา

สำหรับอายุ 3 ขวบขึ้นไป

มีโจทย์การแก้ปัญหามากถึง 85 ด่าน ที่เด็ก ๆ จะถูกกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ผ่านการเล่น และแก้ปัญหา

เรียนรู้เรื่องสีและจำนวนจากรูปทรงของบีดส์ทั้งหมด 12 สี 12 รูปทรง

ราคาชุดละ 5,400.- บาท (รวมหนังสือคู่มือการสอน 1 เล่ม และแผนการสอน 1 ชุด)

beadspuzzle triangle1 สินค้า สื่อสร้างเสริมพัฒนาการ
สินค้า สื่อสร้างเสริมพัฒนาการ
สินค้า สื่อสร้างเสริมพัฒนาการ
สินค้า สื่อสร้างเสริมพัฒนาการ

ชุดลูกปัดเชาว์ปัญญาหลากสี
BEADS PUZZLE SET(4 แบบ

สื่อการเรียนรู้เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กระตุ้นความคิด และพัฒนาสมอง เสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน การกำหนดโจทย์รูปร่างและการเพิ่มระดับความยากของปัญหาเพื่อให้เสมอเกิดการคิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จัดระเบียบวิธีการทำงาน พัฒนาให้สมองตื่นตัว ฝึกการวางแผน ฝึกจินตนาการ และมุมมองเชิงคณิตศาสตร์ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ทางสังคม และสติปัญญาของนักเรียน

เม็ดลูกปัดพลาสติก ABS ทุกเม็ดมีขนาดเท่ากัน แต่ละชิ้นมีจำนวนและสีที่แตกต่างกัน จำนวน 4 กล่อง

แบบฐานสามเหลี่ยม

ลูกปัดหลากสีฐานสามเหลี่ยม ประกอบด้วย เม็ดลูกปัด จำนวน 12 ชิ้น ถาดหลุมวางลูกปัดรูปสามเหลี่ยม จำนวน 55 หลุม และหนังสือกิจกรรมจำนวน 3 เล่ม รวม 240 กิจกรรม บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี

แบบฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ลูกปัดหลากสีฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า 6 x 10ประกอบด้วย เม็ดลูกปัด จำนวน 12 ชิ้น ถาดหลุมวางลูกปัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวน 60 หลุม และหนังสือกิจกรรมจำนวน 2 เล่ม รวม 180 กิจกรรม บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี

แบบฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส

สี่เหลี่ยมจัตุรัส 8 x 8ประกอบด้วย เม็ดลูกปัด จำนวน 13 ชิ้น ถาดหลุมวางลูกปัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จำนวน 64 หลุม และหนังสือกิจกรรมจำนวน 2 เล่ม รวม 180 กิจกรรม บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี

แบบฐานสี่เหลี่ยมแบ่งช่อง

ลูกปัดหลากสีฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งช่อง 5 x 12 ประกอบด้วย เม็ดลูกปัด จำนวน 12 ชิ้น ถาดหลุมวางลูกปัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวน 60 หลุม และหนังสือกิจกรรมจำนวน 2 เล่ม รวม 180 กิจกรรม บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี

ราคาชุดละ 6,000.- บาท (รวมแผนการสอน 1 ชุด)

1 สินค้า สื่อสร้างเสริมพัฒนาการ

IQ Matchstick ไอคิวแมทสติ๊ก

ชุดไม้ขีดไฟคิดวิเคราะห์ สื่อการเรียนรู้เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กระตุ้นความคิด และพัฒนาสมอง เสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน การกำหนดโจทย์รูปร่างและการเพิ่มระดับความยากของปัญหาเพื่อให้เสมอเกิดการคิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จัดระเบียบวิธีการทำงาน พัฒนาให้สมองตื่นตัว ฝึกการวางแผน ฝึกจินตนาการ และมุมมองเชิงคณิตศาสตร์ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ทางสังคม และสติปัญญาของนักเรียน

t1 สินค้า สื่อสร้างเสริมพัฒนาการ
t2 สินค้า สื่อสร้างเสริมพัฒนาการ

แทงแกรมแม่เหล็กหมุนได้

แทงแกรม สำหรับระดับชั้นอนุบาล

สื่อการเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต ที่กระตุ้นความคิดทางจิตนาการ และการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์เข้าได้กับความรู้ทั่วไปสำหรับเด็ก อายุ 3 ขวบขึ้นไป

มีรูปทรงทั้งหมด 7 รูปทรงและ 7 สี โดยรูปทรงสามารถหมุนเพื่อเปลี่ยนรูปทรงได้

 

มีแบบฝึกหัดให้เด็ก ๆ ได้ประลองความคิดและจิตนาการมากมาย 

ราคาชุดละ 3,600.- บาท 

แทงแกรม สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา

สื่อการเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต
ที่กระตุ้นความคิดทางจิตนาการ
และการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์เข้าได้กับความรู้ทั่วไปสำหรับเด็ก อายุ
6 ขวบขึ้นไป

มีรูปทรงทั้งหมด
7 รูปทรงและ 7
สี
โดยรูปทรงสามารถหมุนเพื่อเปลี่ยนรูปทรงได้

 

มีแบบฝึกหัดจำนวน
2 เล่มเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ
ได้ประลองความคิดและทักษะทางคณิตมากมาย